We would like to cordially invite you to attend the presentation of the new book “Giewont Is To Be Looked At” by Aleksandra Karkowski and Barbara Caillot Dubus.

Image result for na giewont sie patrzy

 

In this unique place, viagra with a magnificent view of Giewont, where traditions are very strong, and the climate hasn’t been always friendly to the inhabitants, the oldest people opened their homes and hearts to us. They told us about their childhood and everyday life. The recalled reading by the light of a kerosene lamp, the house consisting of white and black chambers…They spoke of plucking feathers, as well as the tragic history of war. We intertwined their poignant stories with old photographs from family albums and contemporary portraits of our interlocutors. Let’s see how the everyday life of the highlanders under Giewont used to be! Let’s see how different was their world! Let’s inspire young people to talk with the elders, so they will feel needed again. Let’s build a bridge across generations!

 
To create this book, the authors had spent long months in the Podhale region. They went from house to house looking for possible interlocutors – people born in the 1920s and 30s. The first ones were referred to them by the local priest and the village head. More people were found through neighbors and families. Thirty highlanders – men and women, living for generations in Podhale – welcomed the authors in their houses and told them their stories.
Nowa ksi??ka Aleksandry Karkowskiej i Barbara Caillot Dubus, Oficyny Wydawniczej Orygina?y,  pod tytu?em „Na Giewont si? patrzy”. Aby j? stworzy? autorki sp?dzi?y d?ugie miesi?ce  na Podhalu,  Chodzi?y  po domach swoich  rozmówców. Szuka?y tam osób urodzonych w latach 20. i 30. XX wieku. Pierwszych poleci? im  ksi?dz i so?tys. Do kolejnych osób trafia?y z polecenia s?siadów, rodzin.  Najstarsi górale otworzyli przed nimi swoje domy i serca. Trzydzie?ci góralek i górali z dziada pradziada opowiedzia?o im o swoim dzieci?stwie i ?yciu codziennym.  Wspominali czytanie przy ?wietle lampy naftowej, dom sk?adaj?cy si? z bia?ej i czarnej izby, darcie pierza, a tak?e tragiczne dzieje wojenne. 
Ich wzruszaj?ce wypowiedzi u?o?y?y w jedn? spójn? ca?o??, w „pigu?k?”, zachowuj?c muzykalno?? j?zyka  rozmówców, pozostawiaj?c wyrazy w gwarze.  To prawdziwe historie i autentyczny mówiony j?zyk. Nie komentuj?, nie dopowiadaj?, nie oceniaj?. Tekst przeplot?y starymi zdj?ciami pochodz?cymi z rodzinnych albumów i wspó?czesnymi portretami  rozmówców które wykona?y  podczas d?ugich rozmów w domach. Stworzy?y ksi??k? mi?dzypokoleniow?, przerzuci?y k?adk? mi?dzy pokoleniami. Przypominaj? najstarszym  góralom jak by?o dawniej a otwieraj? oczy m?odzie?y która cz?sto o tych pi?knych tradycjach i tym surowym ?yciu tej minionej epoki nie ma poj?cia! Wszystkie elementy graficzne u?yte w ksi??ce nie s? przypadkowe (paginacja, ozdobna grafika). Nawi?zuj? do folkloru góralskiego i pochodz? ze zbiorów W?adys?awa Matlakowskiego  i Stanis?awa Barabasza.